DOPRINOS ŽENA EKONOMIJI CRNE GORE I NEPLAĆENI RAD I NJEGA

Nov 23, 2020
2212
DOPRINOS ŽENA EKONOMIJI CRNE GORE I NEPLAĆENI RAD I NJEGA

Pandemija izazvana virusom COVID-19 razarajuće je djelovala na crnogorsko društvo.
Ovaj zdravstveno-socio-ekonomski zemljotres doveo je do gubitka na hiljade radnih
mjesta, mnogobrojni se suočavaju sa neizvjesnom budućnošću, među kojima su žene
drastično pogođene. Pandemija je samo uvećala postojeće rodne razlike.
Normalan život je praktično suspendovan. Stečena ekonomska nezavisnost žena može
postati tiha žrtva pandemije.

Žene se nalaze na udarnim linijama pandemije Covid19 jer čine više od 70% zaposlenih
u zdravstvu, obrazovanju, turizmu, trgovini.

Sa ciljem da doprinese kreiranju adekvatnih politika, UNDP je istražio uticaj pandemije
COVID-19 na žensku populaciju u Crnoj Gori I napravio procjenu rodnog aspekta socio-
ekonomskog uticaja pandemije korona virusa, uključujući glavne izazove sa kojima se
suočavaju žene i muškarci.

Brojne mjere ograničenja tokom pandemije dovele su do toga da žene praktično
preuzimaju cjelokupnu ekonomiju njege - odnosno brige o slabima i nemoćnima, bilo
da su u pitanju djeca, osobe sa invaliditetom ili stariji. Budući da je najveći teret brige o
njima upravo na ženama – ovakva situacija predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Istraživanje
je ukazalo da cjelokupna, svakodnevna, briga o porodici, o djeci i o starima biva
prenešena sa institucija na žene u dominantnom broju slučajeva, čineći da žene rade
92% više od muškaraca u domenu neplaćenog rada u domaćinstvu za vrijeme
pandemije. Samo u period od aprila do juna 2020. žene su ostvarile 122,3 miliona eura
novčanog ekvivalenta vrijednosti neplaćenog rada i njege u domaćinstvu.

Više o socio-ekonomskoj vrijednosti njege i odgovarajućim projekcijama njene
vrijednosti više može saznati iz izvještaja.

Video animacija MNE:

Video animacija ENG:

Documents for download: