Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori

Oct 28, 2017
1363
Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori

Žene i pitanja koja se odnose na položaj žena crnogorski mediji i dalje predstavljaju na stereotipan način i ne daju im dovoljno prostora za iznošenje svojih stavova i podjednaku participaciju sa muškarcima u medijskim sadržajima.

To se direktno odražava i na onemogućavanje njihovog učešća u javnoj sferi i podržavanje stavova javnosti koji žene smiještaju u njihove tradicionalne uloge.

Izmedju ostalih, za to postoji i odgovornost medija i novinara/ki koji ni sami nijesu dovoljno senzibilisani da prepoznaju stereotipe, predrasude,nejednak položaj i uskraćivanje prava ženama. Samim tim, ne otvaraju teme kojima osvjetljavaju rodnu neravnopravnost, a u postojećim pričama često su rukovodjeni patrijarhalnim modelom ponašanja i shvatanja odnosa u crnogorskom društvu.

Tradicija još ima prednost nad ljudskim pravima, a mediji nemaju svjesnost o tome da se upravo u tom miljeu podržava diskriminacija a često i nasilje, te da se tako održavaju nepremostive prepreke za žene da podjednako sa muškarcima aktivno učestvuju u razvoju društva.

Generalna rodna nesenzibilisanost svih i neprepoznavanje ovih tema kao političkih, onemogućavaju poboljšanje položaja žena i ostvarivanje jednakosti u društvu, što je jedan od osnovnih zadataka medija. 

Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku.

 

Dokumenta za download: