Rodno ogledalo političkih partija u Crnoj Gori

Oct 28, 2017
1431
Rodno ogledalo političkih partija u Crnoj Gori

Ravnopravno učešće žena i muškaraca u društvenim procesima jedan od temeljnih principa demokratskog upravljanja.

Iako je u značajnom broju zemalja u posljednjim godinama došlo do napretka u razvoju politika rodne ravnopravnosti, žene generalno i dalje ostaju na marginama odlučivanja i suočavaju se sa brojnim problemima i preprekama koje onemogućavaju njihovo ravnopravno učeće u demokratskom urpavljanju društvenom zajednicom.

U Crnoj Gori, politička participacija žena nema tradiciju, što predstavlja jedan od faktora koji otežava dinamiku pozitivnih promjena u ovoj oblasti. Međutim, tema aktivnijeg političkog djelovanja žena je jedna od prisutnijih tema kada je riječ o razvoju temeljnih principa pravnog i političkog sistema Crne Gore. Nažalost, prisustvo ove teme, dominantno je ograničeno na stručnu javnost i nema nekog većeg domašaja kada je riječ o unaprjeđenju svijesti šire populacije o neophodnosti aktivnijeg učešća žena u procesima donošenja odluka.

Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku.