Rezime programa

Program ”Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori” predstavlja jednu od 6 akcija koji ce se sprovoditi kroz direktno upravljanje a gdje se kao implementacioni partner Ministarstva za ljudska i manjinska prava prepoznala Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sa kojom Vlada ima dugogodišnje iskustvo i uspješnu saradnju u oblasti socijalne uključenosti i zaštite ljudskih prava, prevashodno unapređenju i promovisanju politika rodne ravnopravnosti.

UNDP kao partner uspješno realizuje svoju ulogu katalizatora u izgradnji povjerenja i saradnje među različitim akterima, uključujući Skupštinu, Vladu, sudstvo, politicke partije i civilno društvo.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 908.000,00 dok je doprinos EU u iznosu od EUR 735.000,00, zatim UNDP doprinosi sa EUR 73.077,00 a sufinansiranje Crne Gore biće u vrijednosti od EUR 100.000,00.

Ovaj Projekat doprinijeće zaštiti, promovisanju i uživanju ljudskih prava i jednakih mogućnosti. Projekat se bavi doslednijom implementacijom strategija, kao i anti-diskriminacionih politika i politika rodne ravnopravnosti, a takođe je usmjerena i na unapređivanje sistema zaštite ljudskih prava lica koja su lišena slobode.

Od ovog Projekta se očekuje da postigne sljedeće rezultate: anti-diskriminacioni okvir poznat, shvaćen i primijenjen, a posebno u kada su u pitanju Romi, lezbijke, homoseksualci, biseksualci, transrodne i interrodne osobe, kao i osobe sa invaliditetom, žene i manjine. Pored toga biće uspostavljen efikasan i djelotvoran sistem za postizanje rodne ravnopravnosti i standarda za osnaživanje žena.

Ovaj dokument odnosi se na uspostavljanje modernog i djelotvornog sistema zaštite i promovisanja ljudskih prava, sa snažnim institucionalnim i administrativnim kapacitetima. To je ključni prioritet Crne Gore u procesu pregovaranja u okviru poglavlja 23 i 24.
Cjelokupni Projekat će imati za cilj sljedeće:

1) Smanjenje stepena diskriminacije u Crnoj Gori kroz podizanje nivoa svijesti opšte javnosti o ljudskim pravima marginalizovanih grupa, kao i podizanje stepena informisanosti među diskriminisanima o njihovim pravima i instrumentima za zaštitu u skladu sa novim zakonima;

2) Podizanje razumijevanja, znanja i posvećenosti državnih službenika, policije, službenika pravosuđa i političara da rade u skladu sa međunarodnim standardima EU koji se tiču ljudskih prava, i pruže djelotvorniju zaštitu i usluge onima koji su žrtve bilo koje vrste diskriminacije. Razvijaće se posebne aktivnosti za osnaživanje izgradnje kapaciteta pravosuđa i sprovođenje zakona i implementaciju anti-diskriminacije i Zakona o ombudsmanu i novousvojenih izmjena i dopuna Krivičnog zakona u vezi sa zločinom iz mržnje;

3) Doprinijeti izgradnji kapaciteta Ministarstva za ljudska i manjinska prava kako bi se koordinirale aktivnosti vezane za anti-diskriminaciju i rodnu ravnopravnost sa drugim relevantnim nacionalnim i lokalnim institucijama;

4) Doprinijeti djelotvornijem multidisciplinarnom i unutarinstitucionalnom odgovoru na diskriminaciju kroz jačanje mehanizama saradnje između institucija zaduženih za anti-diskriminaciju;

5) Osnaživanje ciljnih grupa (Romi, LGBT, osobe sa invaliditetom i žene) na lokalnom nivou da učestvuju u političkom i ekonomskom odlučivanju;

6) Jačanje kapaciteta NVO-a kako bi uticali na anti-diskriminacijske politike kroz praćenje zasnovano na dokazima;

7) Eliminisanje štetnih praksi, kao što su nejednake mogućnosti za žene u sferi zapošljavanja, odlučivanja i političkog učešća i nasilja u porodici.

Predloženi Projekat usklađen je sa nizom strateških dokumenata, tekućih inicijativa i nacionalnih prioriteta.

Projekat direktno odgovara na pitanja koja su identifikovana u Indikativnim strateškim dokumentima i Izvještaju o napretku Crne Gore za 2013. Opšti cilj je postizanje usklađenosti sa međunarodnim standardima ljudskih prava i zahtjevima EU u poglavlju 23: Pravosuđe i osnovna prava, i kreiran je sa ciljem da podrži promjenu percepcije javnosti i stereotipa u vezi sa marginalizovanim grupama, kao i za podizanje nivoa svijesti građana o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu od diskriminacije.

Na polju anti-diskriminacije, ovaj Projekat će uzeti u obzir rezultate, postignuća i izvučene pouke iz drugih IPA programa, kao i iz programa, projekata i akcija koje su prethodno bile podržane od strane različitih međunarodnih organizacija, razvojnih agencija i donatora (agencije UN-a, OEBS, HELP, FOSI, itd.), kao i od strane raznih projekata NVO-a finansiranih kroz Europski instrument za ljudska prava i demokratiju (EIDHR) i Podršku civilnom društvu od 2008. godine. U oblasti kaznene politike, mjere i rezultati definisani Akcijom dopuniće rezultate koji su postignuti kroz projekte pomoći Europske unije i koji su sprovedeni u Crnoj Gori od 2011.

Komunikaciji i vidljivosti biće poklonjena posebna pažnja tokom implementacije Projekta. Implementacija aktivnosti komunikacije biće odgovornost korisnika i finansiraće se od iznosa opredijeljenih za Projekat.

Akcioni dokument o anti-diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti obezbijediće detaljne planove za komunikaciju i vidljivost za svaku od predviđenih aktivnosti kroz sljedeće mehanizme komunikacije: saopštenja za štampu, medijske konferencije, medijsko izvještavanje, kampanje za podizanje nivoa svijesti i razmjenu informacija, društveni mediji i promotivni materijal.